Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van MonkeyMonster

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Onder de opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van MonkeyMonster. Onder de overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en MonkeyMonster.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door MonkeyMonster gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door MonkeyMonster verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met MonkeyMonster verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MonkeyMonster en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MonkeyMonster en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Advieskosten en research
Hiermee wordt bedoeld, advies en research dat nodig is om niet standaard elementen
te implementeren in de website. Advisering en research tot een maximum van 1,5 uur worden niet berekend. Daarna
wordt een bedrag van € 45,00 per uur gefactureerd.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes
1. De door MonkeyMonster gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MonkeyMonster is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan MonkeyMonster wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en MonkeyMonster zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MonkeyMonster niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege wordt opgelegd.
2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat MonkeyMonster gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor MonkeyMonster van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4. Er geldt een aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd, tenzij anders is afgesproken.
5. Facturering van een ontwerp en door MonkeyMonster te bestellen promotiematerialen vindt bij opdracht plaats. Facturering van onderhoudskosten vindt per jaar vooraf plaats. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
6. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
7. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door MonkeyMonster aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf
het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht en kan de gehele website of aanvullingen (tot er tot betaling is overgegaan) verwijderd worden van het internet. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
11. Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt nadat de werkzaamheden zijn gestart, vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. Bij meerwerk zullen de gewerkte uren in uurloon worden doorberekend en vervalt het betalingsrestant van de factuur.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal volgens opgave van MonkeyMonster
3. MonkeyMonster is gerechtigd linken naar de website van Opdrachtgever te gebruiken voor promotie van de eigen werkzaamheden.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. MonkeyMonster zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon zal MonkeyMonster steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn tijdig aan MonkeyMonster worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MonkeyMonster zijn verstrekt, heeft MonkeyMonster het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. MonkeyMonster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. MonkeyMonster zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever nalatig is zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

8. Opdrachtgever vrijwaart MonkeyMonster voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien MonkeyMonster op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze
werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan MonkeyMonster worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MonkeyMonster.
MonkeyMonster is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MonkeyMonster opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de
website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Na het afleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen één maand moet zijn afgerond. Met correctie wordt niet bedoeld aanpassing van de totale teksten, lay-out en/of afbeeldingen. Het gaat dan over kleine tekstuele aanpassingen.

Artikel 11. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd door hostingbedrijf.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. MonkeyMonster kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met
MonkeyMonster gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. MonkeyMonster heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens MonkeyMonster niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MonkeyMonster zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van MonkeyMonster kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 12. Copyright (websites en promotiemateriaal)
1. Alle aan MonkeyMonster eventuele verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven.
2. Alle door MonkeyMonster ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door MonkeyMonster voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
3. Op de door MonkeyMonster ontwikkelde promotiematerialen en foto’s berust copyright. Tevens rust er copyright op het oorspronkelijk ontwikkelde design. Deze zijn niet te verkrijgen tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
4. Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright, patent, auteursrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.
5. Door onduidelijkheden in de wetgeving blijft er ruimte voor eigen interpretatie en invulling van ideeën. Het kan dus voorkomen dat, ondanks grote zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een eigenaar toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In dit geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. MonkeyMonster en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van MonkeyMonster zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van overmacht is MonkeyMonster gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet,
of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. MonkeyMonster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop MonkeyMonster geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. MonkeyMonster kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. MonkeyMonster heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Derden
1. MonkeyMonster is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door MonkeyMonster doorgevoerd.
2. MonkeyMonster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en
gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door MonkeyMonster vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door MonkeyMonster of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van MonkeyMonster.

Artikel 18. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door MonkeyMonster slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk. Privacy bepalingen van de SIDN zijn hier te vinden.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal
blijven vertrouwelijk. LogicWebdesign verstrekt deze informatie, naam, adres, emailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.